Од „Кривичен законик на Р.М.“

Помагање на сторител во извршено кривично дело

Член 365

(1) Тој којшто ќе скрие сторител на кривично дело за кое гонењето се презема по службена должност или со прикривање на орудијата, трагите, предметите или на друг начин ќе му помогне да не биде откриен или тој којшто крие осудено лице или презема други дејствија со кои се оди кон тоа да не се изврши казната, Криење и помагање на сторител во извршено кривично дело

Криење и помагање на сторител во извршено кривично дело

Член 325

(1) Тој којшто крие сторител на кривично дело од членовите 305 до 317 и 324 му дава засолниште, храна, пари или други средства, му служи за одржување врска, презема дејствија насочени кон спречување на неговото откривање или фаќање или на друг начин му укажува помош, ќе се казни со затвор од една до десет години.
за повеќе на Кривичен законик на Р.М. објавен на сајтот од Јавно обвинителство на Р.М.

0 comments: (+add yours?)

Post a Comment